Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Chính trị
Công đoàn tỉnh phát huy bản chất giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh lớn mạnh về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đưa Lào Cai trở thành địa phương phát triển trong khu vực Tây Bắc của Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng và duy trì quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội và tuyên truyền, giáo dục ý thức giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động (CNVC - LĐ)… Công đoàn các cấp đã tích cực phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Chăm lo bồi dưỡng và giới thiệu được hàng nghìn CNVC - LĐ ưu tú để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp. Phát hiện, giới thiệu nhiều cán bộ ưu tú cho cấp ủy, chính quyền các cấp bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt vào các vị trí lãnh đạo cấp ủy và bộ máy chính quyền các cấp; cùng các tổ chức đoàn thể khác củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, qua đó, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn trong xã hội.

Qua quá trình hoạt động, tổ chức công đoàn đã phát hiện và đề xuất nhiều giải pháp, kinh nghiệm giúp cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đề ra những chính sách, giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, hằng năm sắp xếp cho hàng nghìn lao động có việc làm và ổn định cuộc sống . Thường xuyên tổ chức, phát động, nuôi dưỡng các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, CNVC - LĐ toàn tỉnh, khơi dậy lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng, ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo của mỗi tập thể và cá nhân CNVC - LĐ trên từng lĩnh vực, vị trí công tác.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động công đoàn còn những khó khăn và tồn tại, hạn chế, đó là: Khó khăn của kinh tế, tài chính toàn cầu và trong nước có tác động không thuận lợi đến tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và đời sống của người lao động và gia đình họ; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề của đội ngũ cán bộ, CNVC - LĐ còn hạn chế; một số lĩnh vực sản xuất còn sử dụng công nghệ lạc hậu; chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa có sức cạnh tranh trên thị trường... Đây là những vấn đề cần giải quyết kịp thời trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, trong đó, vai trò của tổ chức công đoàn là rất quan trọng. Trước tình hình đó, đòi hỏi các tổ chức công đoàn và toàn thể cán bộ, CNVC - LĐ trong tỉnh thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào CNVC - LĐ và hoạt động của các tổ chức công đoàn, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn ở các thành phần kinh tế tập thể, tư nhân, cổ phần, liên doanh với nước ngoài. Hướng các hoạt động công đoàn về cơ sở, xác định rõ mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ công đoàn các cấp phù hợp với nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, làm cho hoạt động công đoàn đi vào nền nếp, có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, CNVC - LĐ, thu hút đông đảo đoàn viên gia nhập tổ chức công đoàn. Công đoàn các cấp phải động viên cán bộ, CNVC - LĐ khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động và tiếp tục có bước phát triển, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Đoàn viên công đoàn tham gia chương trình văn nghệ.

Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước". Đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, thu hút ngày càng đông đảo CNVC - LĐ gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn; quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển Đảng trong CNVC - LĐ. Tăng cường giáo dục CNVC - LĐ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sứ mệnh lịch sử, bản chất và truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam. Giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho CNVC - LĐ.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", tổ chức công đoàn các cấp phải thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua đó, phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương và nhân điển hình thành phong trào rộng khắp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công đoàn cần làm tốt nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, CNVC - LĐ, đồng thời tuyên truyền, vận động các đoàn viên thực hiện tốt nghĩa vụ của người lao động. Tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai các quy định về nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, CNVC - LĐ. Tích cực tham gia đào tạo nghề, tạo việc làm, có các giải pháp thích hợp giúp người lao động có thêm thu nhập chính đáng, cải thiện cuộc sống; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho CNVC - LĐ.

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và những năm tiếp theo, tôi tin tưởng chắc chắn rằng Liên đoàn Lao động tỉnh và tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển toàn diện, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu, đẹp. 

                                                                                                         Nguyễn Hữu Vạn

                                                                          Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


Cập nhật : Thứ hai, 25/03/2013 lúc 10:27:45
Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ