Hotline:0203.840.046 - 0988302797
Xã hội
Hiệu quả một số chính sách dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh

Tỉnh Lào Cai có 25 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 65%. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Được thành lập tháng 11/2004, trên cơ sở sáp nhập Ban Tôn giáo - Dân tộc và Chi cục định canh, định cư quản lý và Điều động dân cư, ngay sau khi thành lập, Ban Dân tộc đã triển khai các chính sách, Chương trình mục tiêu Quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số, như: Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, cấp nước sinh hoạt, được thực hiện trong 4 năm 2005 - 2008 (đã hỗ trợ làm nhà ở cho 4.825 hộ; hỗ trợ đất ở cho 1.250 hộ; hỗ trợ đất sản xuất cho 333 hộ; hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho trên 6.000 hộ); chương trình sắp xếp dân cư giai đoạn 2005 - 2008 (thực hiện sắp xếp được 4.326 hộ, trong đó sắp xếp nội địa cho 3.947 hộ, sắp xếp dân cư biên giới được 379 hộ; thành lập được 15 điểm dân cư tập trung và 8 thôn bản mới)… góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Đường về thôn, bản vùng cao Bắc Hà.

Cùng với đó, Ban Dân tộc còn đẩy mạnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Quyết định 32 và Quyết định 126 của Thủ tướng Chính phủ, đã có 2.352 hộ được vay vốn phát triển sản xuất, với tổng dư nợ 11.757 triệu đồng, đạt 98,5% kế hoạch tổng vốn giao. Phối hợp với các ngành triển khai thực hiện chương trình trợ cước, trợ giá và Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ, đã cung ứng đủ và đảm bảo bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân. Triển khai xây dựng các dự án định canh, định cư theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010, trong 8 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đến nay có 6 điểm định canh, định cư tập trung hoàn thành, bố trí được 163 hộ dân vào sinh sống.

Từ tháng 2/2008, với vai trò là cơ quan thường trực chương trình 135 giai đoạn II, Ban Dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt các nội dung của chương trình, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo trong tỉnh. Kết quả thực hiện giai đoạn 2006 - 2010, tổng vốn đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh là hơn 747 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Dân tộc còn tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn và Quyết định 1592 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Để nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, triển khai thực hiện Quyết định 975 (nay là Quyết định 2472) của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí (không thu tiền) cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015. Đã có 19 đầu báo (không cấp báo Khơ Me ngữ) và trên 1,5 triệu tờ báo, tạp chí/năm được cấp đến tay đồng bào dân tộc, qua đó đã góp phần cung cấp thông tin, hướng dẫn nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trận tự ở địa phương.

Không chỉ giúp đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, tỉnh còn đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc. Năm 2009, tổ chức thành công Đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh, góp phần tôn vinh gương dân tộc thiểu số tiêu biểu, động viên đồng bào tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Năm 2012, triển khai thực hiện Quyết định số 18 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã bầu chọn được 1.479 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đây là những nhân tố góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc còn chủ động phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch định kỳ 2 năm một lần tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh; thường xuyên tham gia và tổ chức thành công các cuộc thi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần nâng cao và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trợ giúp pháp lý, cải tạo phong tục tập quán, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới...

Với sự phấn đấu nỗ lực, từ năm 2004 đến 2012, Ban Dân tộc tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng nhiều Bằng khen. Nhiều đồng chí được Ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: Hạ tầng còn yếu kém; trình độ sản xuất của đa số người dân trong các vùng dân tộc thiểu số còn lạc hậu, sản xuất chưa gắn với thị trường; tỷ lệ đói, nghèo còn cao; bản sắc văn hóa của một số dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ mai một... Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình 135 giai đoạn III. Tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị định 05 của Chính phủ về công tác dân tộc;  phối hợp với các ngành triển khai thực hiện Kế hoạch số 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án “Quy hoạch, đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số trong tỉnh giai đoạn 2011 - 2015” và Đề án “Cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu, thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn”; giúp đỡ 2 xã Trung Chải (Sa Pa) và Dền Thàng (Bát Xát) xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc...

Từ những thành tựu đạt được trong 67 năm qua và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành công tác dân tộc trên nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển”, đội ngũ các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc trong tỉnh vượt lên mọi khó khăn, thách thức để vận động đồng bào thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Lý Văn Hải
Cập nhật : Thứ sáu, 10/05/2013 lúc 11:32:39
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp