Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

90 năm thành lập Đảng

Sắt son niềm tin theo Đảng

03/02/2020 10:41

LCĐT - Trước những năm 30 của thế kỷ trước, dưới ách thống trị của thực dân Pháp, nhân dân ta chìm trong đau khổ. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Đây là bước ngoặt lịch sử, một mốc son chói lọi trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đây, cách mạng Việt Nam có một chính Đảng lãnh đạo theo tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, chấm dứt thời kỳ bế tắc về đường lối mà bao lớp người yêu nước trước đó không tìm ra.

Ảnh minh họa

90 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ nên Đảng đã lãnh đạo toàn dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi vĩ đại ấy đã đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ bản thân; đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã vươn lên, vượt qua ngưỡng nước nghèo, có vai trò, vị thế trên trường quốc tế.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong suốt chặng đường 90 năm qua, cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Đảng đã luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt, nhằm sớm đưa Đảng thật sự vững mạnh về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức. Những năm gần đây, toàn Đảng đã tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, gần đây, việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được nhiều kết quả, từ đó, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, tăng cường.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu mỗi cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh cần phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng vì hạnh phúc của nhân dân; thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Mỗi người dân Lào Cai hãy đoàn kết, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu mạnh nơi biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Lào Cai
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.