Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Giải Búa liềm vàng

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh:

Kinh nghiệm rút ra qua chỉ đạo đại hội điểm các chi, đảng bộ cơ sở

04/05/2020 16:51

LCĐT - Thực hiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã lựa chọn Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm; chọn Đảng bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai để chỉ đạo thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Qua quá trình hướng dẫn, theo dõi và chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, thí điểm tại các chi, đảng bộ cơ sở, nhìn chung việc tổ chức đại hội đúng yêu cầu, nội dung, đảm bảo chất lượng. Cụ thể, các cấp ủy đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là làm tốt việc triển khai, quán triệt các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối. Các chi, đảng bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đều là những chi, đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao; các đồng chí cấp ủy viên đương nhiệm có kinh nghiệm trong công tác Đảng, năng lực điều hành tốt; có đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất, góp phần vào sự thành công của đại hội.

Đại hội Đảng bộ phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai nhiệm kỳ 2020 – 2025 thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy (ảnh chụp tháng 3/2020).

Báo cáo chính trị của các chi, đảng bộ được chuẩn bị công phu, theo đề cương hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đánh giá rõ những kết quả đạt được, những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới, đảm bảo sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Các văn kiện trình đại hội đều được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối duyệt, tham gia ý kiến cụ thể, cấp ủy cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh trước khi trình đại hội.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình ngay từ khâu quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm, đến việc triển khai quy trình, xây dựng đề án trình đại hội. Vì vậy, kết quả bầu cử cấp ủy, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XXIV đều đúng phương án xây dựng, chỉ bầu 1 vòng đủ số lượng cấp ủy, đủ số lượng đại biểu được phân bổ. Chất lượng cấp ủy đều đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tuổi đời bình quân thấp hơn cấp ủy đương nhiệm; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt khá cao. Việc thí điểm bầu bí thư tại đại hội diễn ra thuận lợi, thể hiện dân chủ cao, đồng chí Bí thư Đảng ủy Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai trúng cử với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, qua đó rút kinh nghiệm để cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế bầu cử trong Đảng cho phù hợp.

Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội có sự phân công, chuẩn bị tốt, nhiều đảng viên có những ý kiến tham gia thiết thực, trách nhiệm. Việc lấy ý kiến góp ý của đảng viên đối với văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, ý kiến được tổng hợp đầy đủ và thông qua đại hội theo quy định.

Công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền, cổ động trực quan được các chi, đảng bộ quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, trang trọng, phù hợp với điều kiện vật chất của các cơ quan, đơn vị, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được các chi, đảng bộ quan tâm triển khai, thực hiện tốt.

Đại hội các đơn vị tổ chức điểm diễn ra dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, đúng hướng dẫn và đã thành công tốt đẹp.

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, cũng còn một số điểm cần rút kinh nghiệm, khắc phục, như: Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành còn có sự trùng lặp về nội dung. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa rõ ý. Việc tham gia thảo luận của đảng viên vào các văn kiện trình đại hội chưa nhiều, ý kiến phát biểu tham luận vẫn nặng về báo cáo thành tích, chưa gắn với vị trí công tác, trách nhiệm của từng đảng viên, đặc biệt ít có ý kiến thảo luận mang tính tranh luận, đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp mới cho nhiệm kỳ tới.

Qua chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở lưu ý, rút kinh nghiệm một số nội dung để tổ chức thành công đại hội đại trà các đảng bộ, chi bộ trong thời gian tới. Đó là, các cấp ủy cơ sở cần quán triệt sâu sắc các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng các văn kiện trình đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá sát, đúng tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, có so sánh kết quả đạt được với các mục tiêu đề ra. Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành cần kiểm điểm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, tránh trùng lắp với báo cáo chính trị. Dự thảo nghị quyết đại hội và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cần nêu rõ những việc làm cụ thể, trọng tâm trong nhiệm kỳ tới để đại hội thảo luận, thông qua. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử cấp ủy, xem nhẹ việc thảo luận báo cáo của cấp mình và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp ủy cấp trên. Đoàn chủ tịch đại hội cần dành thời gian thỏa đáng cho việc thảo luận tại đại hội, cần thực sự phát huy dân chủ, gợi mở những vấn đề quan trọng và khuyến khích việc tranh luận trực tiếp tại đại hội, nhất là những vấn đề lớn, quan trọng đang còn có ý kiến khác nhau; khắc phục tình trạng thảo luận một chiều hoặc kể lể thành tích của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng đề án nhân sự theo đúng quy định về công tác cán bộ. Thực hiện quy trình công tác nhân sự trước, trong đại hội đảm bảo đúng quy trình, các bước, các khâu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Việc lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực công tác, uy tín đối với cán bộ, đảng viên; đảm bảo tỷ lệ cơ cấu độ tuổi, cán bộ nữ, tuổi trẻ, người dân tộc thiểu số và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội phải theo đúng hướng dẫn, nhân sự mới hay nhân sự tái cử đều phải thực hiện 5 bước theo quy định.

Trong điều hành phần bầu cử cần làm rõ, nhấn mạnh quyền ứng cử, đề cử của đảng viên (đại biểu) dự đại hội để phát huy dân chủ theo quy chế bầu cử trong Đảng.

Các cấp ủy cơ sở cần xây dựng kịch bản điều hành đại hội thật chi tiết, cụ thể. Trong quá trình điều hành, đoàn chủ tịch cần bám sát kịch bản; khuyến khích các đơn vị áp dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong đại hội...

                                                                  Nguyễn Văn Phúc

                             (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.