Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

19/04/2020 20:16

Ông Dương Đức Toàn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai

LCĐT - Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi thấy Dự thảo được chuẩn bị công phu, có tính khái quát cao.

Ông Dương Đức Toàn

Tuy nhiên, qua xem xét kỹ lưỡng Dự thảo, tôi đề nghị bổ sung, sửa đổi một số nội dung, cụ thể như sau:

Trang 17, mục 7, dòng thứ 14 từ dưới lên, sau cụm từ “từng bước đổi mới” cần bổ sung “góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn, nhất là ở cơ sở”. Vì việc từng bước đổi mới thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp sẽ góp phần quan trọng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trang 17, mục 7, dòng thứ 9 từ dưới lên: “Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân” đề nghị sửa thành “Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, bảo đảm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân”.

Trang 18, dòng thứ 3 từ trên xuống, sau cụm từ “đa dạng hóa hình thức tập hợp” đề nghị bổ sung cụm từ “được nhân dân đồng tình ủng hộ”. Cũng tại trang này, dòng thứ 12 từ trên xuống “Công tác giám sát và phản biện xã hội chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là phản biện về các cơ chế, chính sách của tỉnh…” đề nghị sửa thành “Kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội còn hạn chế”; tại dòng thứ 18, sau cụm từ “xây dựng và nhân rộng mô hình điểm chưa được quan tâm đúng mức”, đề nghị bổ sung “công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong phản biện còn thiếu chặt chẽ”.

Tại trang 26, phần “Bài học kinh nghiệm”, tôi đề nghị bổ sung bài học về công tác tuyên truyền, gắn với vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội như sau: “Củng cố và phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; quan tâm giải quyết tốt quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, kết hợp với tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng củng cố niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Đối với Phần thứ 2 về Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 (trang 28), mục 7 về “Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân” (trang 44), sau cụm từ “Củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc”, tôi đề nghị thêm nội dung “Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp tuyên truyền thực hiện hiệu quả chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vì đây là nội dung định hướng quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Trang 44, dòng thứ 19, câu “Thực hiện hiệu quả, thực chất, đúng quy định hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu các cấp với Nhân dân, tiếp xúc cử tri, cán bộ, đảng viên đi công tác cơ sở” cần sửa lại thành “Tổ chức thực hiện hiệu quả quy định hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu các cấp với Nhân dân, tiếp xúc cử tri, cán bộ, đảng viên đi công tác cơ sở”.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.