Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Những ý kiến tâm huyết với Đảng

Những ý kiến tâm huyết với Ðảng

Quan tâm phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số

24/04/2020 08:04

Mã Anh Lâm

Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

LCĐT - Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi xin đóng góp một số ý kiến.

Thứ nhất, điểm 3, mục I, phần thứ nhất, nội dung cần bổ sung là: “Tỉnh ủy quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, sau đó mới đến “Phát triển văn hóa được chú trọng...” nhằm làm nổi bật vai trò lãnh đạo và tầm nhìn của Trung ương Đảng cũng như tinh thần của Đảng bộ tỉnh đã quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo nên những thành tựu trong phát triển văn hóa của địa phương.

Thứ hai, ở nội dung đánh giá về hoạt động văn học - nghệ thuật có đoạn viết: “Hoạt động văn học nghệ thuật được khích lệ...”, xin bổ sung: “Lào Cai đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tiếp theo mới nối vào “Văn học nghệ thuật được khích lệ...”.

Cũng ở phần đánh giá hạn chế, khuyết điểm tại điểm 3, mục I, phần thứ nhất, liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, truyền thông, thể thao: Câu “Tỷ lệ cán bộ, người dân đọc báo Đảng và các loại ấn phẩm văn hóa còn thấp”, cần sửa kỹ thuật, đảo từ ngữ, để người tiếp thu không hiểu lầm thành văn hóa còn thấp, mà phải hiểu theo nghĩa là tỷ lệ còn thấp. Tôi đề xuất sửa câu trên thành: “Cán bộ, người dân đọc báo Đảng và các loại ấn phẩm văn hóa tỷ lệ còn thấp”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, những thành tựu, giá trị và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Lào Cai không chỉ làm đặc sắc hơn nền văn hóa Việt Nam, mà còn góp phần củng cố sự thống nhất ý chí, tinh thần, tình cảm, tạo nên sức mạnh bền vững của khối đại đoàn kết trong cả hệ thống chính trị và trong toàn dân. Góp phần vào những thành tựu phát triển của tỉnh, không thể không nhắc đến vai trò của các văn nghệ sỹ, nhà báo người dân tộc thiểu số. Vì thế, Đảng bộ tỉnh cần có những đánh giá xác đáng và có những định hướng cụ thể, những giải pháp nâng cao vai trò cũng như đời sống cho đội ngũ văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số…

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.