Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Chỉ thị về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng vặt

29/08/2019 15:31

LCĐT - Ngày 20/8/2019, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt).

Báo Lào Cai điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

CHỈ THỊ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt)

      Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

      Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân và doanh nghiệp để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân và doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

      Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chủ yếu sau: Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình còn nể nang, ngại va chạm; công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên trong một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thường xuyên, chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra công vụ chưa hiệu quả, chưa chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; việc tổ chức đối thoại, tiếp công dân ở cơ sở chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân; tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chưa tốt, chưa làm hết trách nhiệm, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thờ ơ, lãnh cảm với nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số lĩnh vực còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng thực hiện chưa nghiêm như: Thuế, hải quan, đất đai, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đầu tư, môi trường, xây dựng, cảnh sát giao thông, thanh tra chuyên ngành và một số đơn vị cung ứng dịch vụ hành chính công phục vụ yêu cầu của người dân ở xã, phường, cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục...; quy định về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng khi thực hiện tại một số cơ quan cấp tỉnh, huyện còn thiếu quyết liệt.

      Để khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, người đứng đầu  cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để đẩy mạnh thực hiện và thực hiện thường xuyên. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt với các nhiệm vụ sau:

1- Người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, Quy định số 1171-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 8/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay”.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao khi có dư luận xã hội, báo chí phản ánh về vụ việc tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả việc chấp hành, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng làm tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

2- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính khi đến giải quyết công việc, ứng xử văn minh, chấp hành nghiêm quy tắc, quy định tại nơi giải quyết công việc; không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng.

3- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 8/11/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực trọng điểm như: Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, tín dụng, đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, quản lý tài sản công; thực hiện chính sách xã hội, công tác tổ chức cán bộ.

Thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ của đảng viên, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; các trường hợp có dấu hiệu tội phạm qua thanh tra, kiểm tra phải chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra; xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý hành vi tham nhũng.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng giải quyết dứt điểm từ cơ sở, không để tồn đọng đơn, thư và xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp trên địa bàn.

Tăng cường thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; xử lý nghiêm, kiên quyết, kịp thời những hành vi tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

4- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; lấy hiệu quả, chất lượng công việc và đạo đức công vụ là thước đo quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; kiên quyết loại bỏ những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, không còn uy tín ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước. Trong công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đặc biệt lưu ý việc lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm sát.

5- Đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, thiết lập kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ trong phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức thực hiện minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, triển khai hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát quy trình, sửa đổi, bổ sung quy định để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và doanh nghiệp với công chức, viên chức trong giải quyết công vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; trong giám sát, đánh giá về tinh thần, thái độ, trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công vụ của công chức, viên chức; xây dựng chính quyền điện tử thân thiện, thường xuyên cập nhật và duy trì thông tin để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương công bố, công khai đường dây nóng hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân để hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính không đúng theo quy định của pháp luật. Bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, "vòi vĩnh", đòi "chung chi” phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

6- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan báo chí và người dân trong phòng, chống tham nhũng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhà nước, góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Khen thưởng động viên kịp thời cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. 

7- Tổ chức thực hiện

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

- Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, có tiến độ, lộ trình phù hợp, bố trí nguồn lực, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng vặt.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và nội dung cụ thể trong Chỉ thị này; hằng năm, xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả theo Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/2/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.

- Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị được phổ biến đến chi bộ.

                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                        BÍ THƯ

                                                                 Nguyễn Văn Vịnh

                                                                         (đã ký)

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.