Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 19/8/2022, 08:00 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025

LCĐT - Ngày 9/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 326/QĐ-TTg phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.

Đây là căn cứ quan trọng để UBND cấp tỉnh hoàn thành lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh; lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-  2030. Việc UBND cấp tỉnh triển khai kế hoạch sử dụng đất phải dựa trên kế hoạch huy động tài chính cho công tác thu hồi đất, tái định cư, thu hút các dự án đầu tư, chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng đất, không để đất hoang hóa; đảm bảo hiệu quả cả về kinh tế - xã hội và môi trường, phát triển bền vững.

Biểu chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Lào Cai.

Các chỉ tiêu đất chính được phân bổ sử dụng cho tỉnh Lào Cai cụ thể như sau: Đất nông nghiệp quy hoạch sử dụng đến năm 2030 là 560.697ha và kế hoạch sử dụng đến 2025 là 544.181ha; đất phi nông nghiệp quy hoạch sử dụng đến 2030 là 50.832ha và kế hoạch sử dụng đến 2025 là 42.824ha; đất khu công nghiệp quy hoạch sử dụng đến 2030 là 2.291ha và kế hoạch sử dụng đến 2025 là 1.670ha; đất khu kinh tế quy hoạch sử dụng đến 2030 và kế hoạch sử dụng đến 2025 là 15.930ha; đất đô thị quy hoạch sử dụng đến 2030 là 51.813ha và kế hoạch sử dụng đến 2025 là 44.194ha… 

Hạn mức đất công nghiệp của Lào Cai đến năm 2030 là 2.291ha.

Tỉnh Lào Cai sẽ tập trung nguồn lực thực hiện tốt các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh nhu cầu sử dụng đất để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thì tỉnh chủ động lập báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh phù hợp với quy định, hoặc trình Quốc hội xem xét điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2026-2030 vào năm 2024.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết